دوره ها

آموزش علوم کامپیوتر

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکرچ جونیور و کدنویسی - 1

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکرچ جونیور و الگوریتم - 2

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکرچ جونیور پیشرفته - 3

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بازی سازی با اسکرچ جونیور - 4

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره فتوشاپ مقدماتی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 2

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 3

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 4

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 5

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 6

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آکادمی ایران اسکرچ