دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

وبینار

webinar

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی کدنویسی 1

Coding 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکرچ جونیور ترم 1

Scratch JR 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکرچ جونیور ترم 2

Scratch JR 2

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 1

Scratch Programming 1

مدت: 9 ساعت

تعداد جلسه: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 2

Scratch Programming 2

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 3

Scratch Programming 3

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 4

Scratch Programming 4

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 5

Scratch Programming 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
ایران اسکرچ